1. Home
 2. Tourism Promotion
 3. Tourism in ASEAN
 4. LESSON 7 : Key Sentences

LESSON 7 : Key Sentences

LESSON 7 : Key Sentences

LESSON 7 : Key Sentences

*Click on the underlined Japanese phrases to listen to the recorded examples.

 1. Kono ryoori wa oishii desu.
  This food is delicious.

 2. Q: Kono ryoori wa karai desu ka?
  Q: Is this food hot (spicy)?
  A: Hai, karai desu.
      Iie, karakunai desu.
  A: Yes, it is hot.
      No, it’s not hot.

 3. Q: ABC hoteru wa doo desu ka?
  Q: How is ABC hotel?
  A: ABC hoteru wa totemo ii desu.
  A: ABC hotel is very good.

 4. Watashi wa karai ryoori ga sukidesu.
  I like hot foods.