1. Home
  2. Tourism Promotion
  3. Tourism in ASEAN
  4. LESSON 6 : Key Sentences

LESSON 6 : Key Sentences

LESSON 6 : Key Sentences

LESSON 6 : Key Sentences

*Click on the underlined Japanese phrases to listen to the recorded examples.

[1]
breakfast
eat
lunch
dinner
meat
fish
egg
bread
rice / meal
fruits
vegetables
[2]
water
drink
juice
coffee
black tea
green tea
biiru o nomimasu beer
osake o nomimasu alcoholic drink/
Japanese
rice wine
[3]
TV
watch /see
 
movie
[4]
hon o yomimasu book
read
zasshi o yomimasu magazine
[5]
rajio o kikimasu radio
listen / hear
ongaku o kikimasu music
[6]
tegami o kakimasu letter
write
namae o kakimasu name
[7]
omiyage o kaimasu souvenir
buy
fuku o kaimasu clothes
[8]
kankoo o shimasu go / do sightseeing
kaimono o shimasu go shopping
denwa o shimasu call a person
(on the telephone)
tenisu o shimasu play tennis
benkyoo o shimasu study
shigoto o shimasu work
paatii o shimasu give a party
[9]
Q: Doko de hiru-gohan o tabemasu ka?
Q: Where do you have lunch?
A: Resutoran de tabemasu.
A: I have lunch at the restaurant.
[10]
Q: Ashita nani o shimasu ka?
Q: What are you going to do, tomorrow?
A: Kankoo o shimasu.
A: I’m going sightseeing.