1. Home
 2. Tourism Promotion
 3. Tourism in ASEAN
 4. LESSON 5 : Key Sentences

LESSON 5 : Key Sentences

LESSON 5 : Key Sentences

LESSON 5 : Key Sentences

*Click on the underlined Japanese phrases to listen to the recorded examples.

 1. Watashi wa kooen e ikimasu.
  Watashi wa koko e kimasu.
  Watashi wa uchi e kaerimasu.
  I go to the park.
  I come here.
  I go home.

 2. Q: Kyoo kooen e ikimasu ka?
  Q: Are you going to the park, today?
  A: Hai, ikimasu.
      Iie, ikimasen.
  A: Yes, I’m going.
      No, I’m not going.

 3. Q: Kyoo doko e ikimasu ka?
  Q: Where are you going, today?
  A: Kooen e ikimasu.
  A: I’m going to the park.

 4. Q: (——–san) wa kooen ga suki desu ka?
  Q: Do you like parks, Mr. / Mrs. ——-?
  A: Hai, daisuki desu.
      Hai, suki desu.
      Maa maa desu.
      Iie, suki dewaarimasen.
  A: Yes, I like them so much.
      Yes, I like them.
      So -so.
      No, I don’t like them.

 5. Kooen e ikimashoo.
  Let’s go to the park.