1. Home
 2. Tourism Promotion
 3. Tourism in ASEAN
 4. LESSON 4 : Key Sentences

LESSON 4 : Key Sentences

LESSON 4 : Key Sentences

LESSON 4 : Key Sentences

*Click on the underlined Japanese phrases to listen to the recorded examples.

 1. Hoteru wa koko desu.
  The hotel is here.
 2. Q: Hoteru wa koko desu ka?
  Q: Is the hotel here?
  A: Hai, soodesu.
      Iie, koko dewa arimasen. Hoteru wa asoko desu.
  A: Yes, it is.
      No, it’s not. The hotel is over there.

 3. Q: Sumimasen, toire wa doko desu ka?
  Q: Excuse me, where is the toilet?
  A: Asoko desu.
  A: The toilet is over there.
  Q: Doomo
  Q: Thank you.
  A: Iie.
  A: You’re welcome.

 4. Q: Sumimasen, ginkoo wa doko desu ka?
  Q: Excuse me, where is the bank?
  A: Ginkoo wa hoteru no tonari desu.
      hoteru no mae desu.
      hoteru no chikaku desu.
  A: The bank is next to the hotel.
      in front of the hotel.
      near the hotel.

 5. Q: Koko kara hoteru made donokurai desu ka?
  Q: How long does it take from here to the hotel?
  A: 10 pun desu.
  A: It takes 10 minutes.