1. Home
  2. Tourism Promotion
  3. Tourism in ASEAN
  4. LESSON 2 : Key Sentences

LESSON 2 : Key Sentences

LESSON 2 : Vocabulary

LESSON 2 : Vocabulary

*Click on the underlined Japanese phrases to listen to the recorded examples.

JAPANESE

ENGLISH
shigoto occupation / job
kaishain company employee / office worker
koomuin government official / public servant
kankoo gaido tourist guide
hoteru no sutaffu staff of the hotel
kuukoo no shokuin staff of the airport
ryokoogaisha no shain travel agent
kyooshi / sensei teacher
gakusei / seito student
shufu house wife
JAPANESE

ENGLISH
Nihon / Nihon-jin Japan / Japanese
Burunei / Burunei-jin Brunei / Bruneian
Kanbojia / Kanbojian-jin Cambodia/ Cambodian
Indoneshia / Indoneshia-jin Indonesia / Indonesian
Raosu / Raosu-jin Laos / Lao
Mareeshia / Mareeshia-jin Malaysia / Malaysian
Myanmaa / Myanmaa-jin Myanmar / Myanmar
Firipin / Firipin-jin Philippines / Filipino
Shingapooru / Shingapooru-jin Singapore / Singaporean
Tai / Tai-jin Thai / Thai
Betonamu / Betonamu-jin Vietnam / Vietnamese
Chuugoku / Chuugoku-jin China / Chinese
Kankoku / Kankoku-jin Korea / Korean
Igirisu / Igirisu-jin England / English
Amerika / Amerika-jin America / American
Furansu / Furansu-jin France / French
Oosutoraria / Oosutoraria-jin Australia / Australian
JAPANESE

ENGLISH
dare / donata who
kare he
kanojo she
watashitachi we
karera they
tomodachi friend
dooryoo colleague
jooshi boss
 
my
someone’s
family kazoku gokazoku
child / children kodomo okosan
husband shujin goshujin
wife tsuma okusan
father chichi otoosan
mother haha okaasan
elder brother ani oniisan
elder sister ane oneesan
younger brother otooto otootosan
younger sister imooto imootosan
grandfather sofu ojiisan
grandmother sobo obaasan
uncle oji ojisan
aunt oba obasan